Publikace speciální pedagogika

Odborné publikace

Speciální pedagogika | Nejčastěji používanou technikou při práci sociálního pracovníka s klientem bývá rozhovor. Kromě něj však můžeme používat i další, speciální techniky, které rozhovor nejen podpoří vhodným směrem, ale zároveň mohou mít velký význam diagnostický i terapeutický. V první...
Speciální pedagogika | Speciální pedagogika je obor neustále se vyvíjející a k pochopení problematiky je třeba dobře se orientovat v rozsáhlé terminologii, která přesahuje obecné pedagogické názvosloví. Výkladový slovník nabízí abecedně řazená hesla s tím, že jednotlivé pojmy jsou doplněny...
Speciální pedagogika | Běžnou součástí naší společnosti jsou i lidé se speciálními vzdělávacími potřebami nebo zdravotním a sociálním handicapem. Pro jejich pochopení a plynulou integraci je nezbytná informovanost a znalost jejich speciálních problémů. Předkládaná moderní a stručná učebnice...
Speciální pedagogika | Psychopedie je interdisciplinární obor zabývající se problematikou rozvoje, výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením. Publikace poprvé ve vědecké literatuře přináší systematické zpracování této disciplíny. Shrnuje historii české psychopedie od jejích počátků až...
Speciální pedagogika | Preeklampsie je velmi závažná multisystémová porucha, která se objevuje v graviditě a během šestinedělí. Jde o onemocnění vázané na trofoblast a podílející se na zvýšení mateřské a perinatální mortality i morbidity a také na zvýšení prematurity a intrauterinní růstové...
Speciální pedagogika | Těžká mentální retardace často vede k problémovému chování, které může zahrnovat agresivitu, sebepoškozování, sklony k destruktivnosti, hyperaktivitu, nevhodné sexuální nebo společenské chování a neobvyklé návyky. Takové chování nepříznivě ovlivňuje zdraví a bezpečnost...
Speciální pedagogika | Monografie se zabývá vztahy mezi elektrodermální aktivitou a srdeční činností a temperamentem. Jako výzkumné metody jsme použili dotazníky Dopen a TCI-R a měření elektrodermální aktivity a srdeční činnosti v mentálních kognitivních zkouškách. Jako mentální zkoušky jsme...
Speciální pedagogika | Dělá ti potíže, když se máš na něco soustředit? Napomínají tě ve škole za to, že vyrušuješ a vstáváš bez dovolení z lavice? Nejde ti učení? Neumíš usměrnit své chování? Možná máš ADD (poruchu pozornosti) nebo ADHD (poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou). V...
Speciální pedagogika | Publikace obsahuje praktická nápravná cvičení pro žáky se specifickými poruchami učení na 1.st. ZŠ. Jednotlivá cvičení jsou věnována pozornosti, pravolevé orientaci a zrakové percepci dětí. Součástí příspěvků jsou mtodické pokyny pro učitele, přizpůsobené pracovní...
Speciální pedagogika | Autorka vychází ze své dlouholeté praxe ve školách pro SP a ve speciálně pedagogických centrech, v úvodu věnuje pozornost rozdělení sluchových poruch a jejich vlivu na psychické funkce a dále se zameřuje na specifika psychologické diagnostiky sluchově postižených a...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Revue speciální pedagogika Redakce: PPP Vize Nymburk, SPC Slaný